ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น

ดาวน์โหลด แชร์
ขั้นตอนที่ 1
คณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสารการนำเสนอ

คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ/ทางวัฒนธรรม พิจารณาเอกสารการนำเสนอแหล่งเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)

ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

ในกรณี "ไม่เห็นชอบ" จะส่งเอกสารกลับคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอแหล่ง เพื่อทำการปรับปรุงและนำเสนอใหม่ในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 3
คณะรัฐมนตรี

ในกรณี "ไม่เห็นชอบ" จะส่งเอกสารกลับคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอแหล่ง เพื่อทำการปรับปรุงและนำเสนอใหม่ในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนภายในประเทศ

ขั้นตอนของศูนย์มรดกโลก
ขั้นตอนที่ 4
จัดส่งเอกสารเพื่อขอบรรจุ

จัดส่งเอกสารเพื่อขอบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ต่อศูนย์มรดกโลก (World Heritage Centre) เพื่อทำการตรวจสอบเอกสาร

ขั้นตอนที่ 5
คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา

คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาการนำเสนอแหล่งฯ เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) หากมีมติเห็นชอบ จะส่งเรื่องไปยังรัฐภาคี

ขั้นตอนที่ 6
รัฐภาคีรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก

รัฐภาคีรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก และเตรียมการจัดทำเอกสารนำเสนอ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก (ปีที่ 1)