การจัดส่งเอกสารนำเสนอบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

ดาวน์โหลด แชร์
ขั้นตอนที่ 1
จัดทำเอกสารนำเสนอฯ เพื่อให้แหล่งเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ดำเนินการจัดทำเอกสารนำเสนอบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

ขั้นตอนที่ 2
คณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสารการนำเสนอฯ

คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ/ทางวัฒนธรรม พิจารณาเอกสารนำเสนอฯ

ในกรณี “ไม่เห็นชอบ” จะส่งเอกสารกลับคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อทำการปรับปรุงและนำเสนอใหม่ในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (กอม.) พิจารณาเอกสารนำเสนอฯ

ในกรณี “ไม่เห็นชอบ” จะส่งเอกสารกลับคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อทำการปรับปรุงและนำเสนอใหม่ในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเอกสารนำเสนอฯ

ในกรณี “ไม่เห็นชอบ” จะส่งเอกสารกลับคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อทำการปรับปรุงและนำเสนอใหม่ในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 5
รัฐภาคีดำเนินการจัดส่งเอกสารนำเสนอฯ ไปยังศูนย์มรดกโลก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ดำเนินการจัดส่งเอกสารนำเสนอฯ ไปยังศูนย์มรดกโลก (ภายในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี)

ขั้นตอนการดำเนินการในประเทศ

ขั้นตอนหลังการส่งเอกสารฯ ไปยังศูนย์มรดกโลก
ขั้นตอนที่ 6
เลขานุการของศูนย์มรดกโลก ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารนำเสนอฯ และจัดส่งให้องค์กรที่ปรึกษา

หากแหล่งที่เสนอมีข้อมูลครบถ้วน จะได้รับการเสนอรายชื่อเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น(Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ทั้งนี้ คณะกรรมการมรดกโลกจะให้การรับรองในการประชุมสมัยสามัญ (ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี)