คำถามที่พบบ่อย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกอย่างไร
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ และฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแห่งชาติ
  ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
  ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 • สผ. โดยกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก มีบทบาทหน้าที่ในการติดต่อประสานงานร่วมกับศูนย์มรดกโลก องค์กร
  ที่ปรึกษา (IUCN, ICOMOS, ICCROM) และหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕ (ค.ศ. ๑๙๗๒) ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง และมาตรการ รวมถึงการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการคุ้มครอง ป้องกัน และอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก
  ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสาน ติดตามและให้คำแนะนำ ในการนำเสนอแหล่ง
  มรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก ต่อหน่วยงานต่าง ๆ