ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ดาวน์โหลด แชร์
ขั้นตอนที่ 1
จัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอขึ้นทะเบียน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ดำเนินการจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก (Nomination Dossier)

ขั้นตอนที่ 2
คณะอนุกรรมการมรดกโลกพิจารณาเอกสารการนำเสนอฯ

คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ/ทางวัฒนธรรมพิจารณาเอกสารการนำเสนอฯ ในกรณี "ไม่เห็นชอบ" จะส่งเอกสารกลับคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอแหล่ง เพื่อทำการปรับปรุงและนำเสนอใหม่ในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 3
คณะรัฐมนตรี

ในกรณี "ไม่เห็นชอบ" จะส่งเอกสารกลับคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอแหล่ง เพื่อทำการปรับปรุงและนำเสนอใหม่ในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4
จัดส่งเอกสารนำเสนอฯ

ภายในวันที่ 1 กุมภาาพันธ์ ของปีที่ 1

ขั้นตอนที่ 5
ศูนย์มรดกโลกตรวจสอบเอกสาร

กรณี "เอกสารไม่สมบูรณ์" จะส่งกลับไปยังรัฐภคีสามาชิกเจ้าของแหล่ง

ขั้นตอนที่ 6
องค์กรที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารและประเมินแหล่ง

frontend.registernonationdossier.flow.descriptio6

ขั้นตอนที่ 7
องค์กรที่ปรึกษาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐภาค

ไม่ช้ากว่าวันที่ 31 มกราคม ของปีที่2

ขั้นตอนที่ 8
รัฐภาคีจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่องค์กรที่ปรึกษาร้องขอ

frontend.registernonationdossier.flow.descriptio8

ขั้นตอนที่ 9
องค์กรที่ปรึกษาส่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อศูนย์มรดกโลก

ก่อนการประชุม 6 สัปดาห์ ของปีที่ 2

ขั้นตอนที่ 10
คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาเอกสาร

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก มิถุนายน - กรกฎาคม ของปีที่ 2

ขั้นตอนที่ 11
ผลพิจารณาและมติของคณะกรรมการมรดกโลก

ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก (Inscribed)

ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นแหล่งมรดกโลก (Not Inscribed)

ส่งคืนรัฐภาคีเพื่อเพิ่มเติมข้อมูล (Referral/Deferral)