ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ดาวน์โหลด แชร์
ขั้นตอนที่ 1
จัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ดำเนินการจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก (Nomination Dossier)

หมายเหตุ : แหล่งที่จะเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2571 จะต้องผ่านการประเมินเบื้องต้น (PA) จากองค์กรที่ปรึกษา

ขั้นตอนที่ 2
คณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสารนำเสนอฯ

คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ/ทางวัฒนธรรม พิจารณาเอกสารนำเสนอฯ

ในกรณี “ไม่เห็นชอบ” จะส่งเอกสารกลับคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อทำการปรับปรุงและนำเสนอใหม่ในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (กอม.) พิจารณาเอกสารนำเสนอฯ

ในกรณี “ไม่เห็นชอบ” จะส่งเอกสารกลับคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อทำการปรับปรุงและนำเสนอใหม่ในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเอกสารนำเสนอฯ

ในกรณี “ไม่เห็นชอบ” จะส่งเอกสารกลับคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อทำการปรับปรุงและนำเสนอใหม่ในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 5
รัฐภาคีดำเนินการจัดส่งเอกสารนำเสนอฯ ไปยังศูนย์มรดกโลก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ดำเนินการจัดส่งเอกสารนำเสนอฯ ไปยังศูนย์มรดกโลก (ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปีที่ 1)

ขั้นตอนการดำเนินการในประเทศ

ขั้นตอนหลังการส่งเอกสารฯ ไปยังศูนย์มรดกโลก
ขั้นตอนที่ 6
ฝ่ายเลขานุการของศูนย์มรดกโลก ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารนำเสนอฯ

หากเอกสารฯ ครบถ้วนจะถูกส่งไปยังองค์กรที่ปรึกษา (ภายในวันที่ 1 มีนาคม ปีที่ 1)

ขั้นตอนที่ 7
องค์กรที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารนำเสนอฯ และประเมินแหล่ง

องค์กรที่ปรึกษาทำการประเมินเอกสารฯ (ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ปีที่ 2)

ขั้นตอนที่ 8
องค์กรที่ปรึกษาส่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้ศูนย์มรดกโลก เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการมรดกโลก และรัฐภาคี

(ก่อนการประชุมสมัยสามัญ 6 สัปดาห์)

ขั้นตอนที่ 9
รัฐภาคีสามารถมีหนังสือถึงประธานกรรมการมรดกโลก และสำเนาถึงองค์กรที่ปรึกษา เพื่อขอปรับแก้ไขข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดโดยการประเมินขององค์กรที่ปรึกษา

(อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุมสมัยสามัญ)

ขั้นตอนที่ 10
คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาเอกสารนำเสนอฯ ในการประชุมสมัยสามัญ

(ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี) ผลการพิจารณา มีดังนี้

ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก (Inscribed)

ให้ส่งกลับเอกสารนำเสนอฯ (Refer)

ให้เลื่อนการพิจารณา (Defer)

ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ (Not Inscribe)