การเข้าร่วมการตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก ของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS)

13/09/2022 - 16/09/2022

กธศ. โดยกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก ของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS)  ระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน 2565 เพื่อเข้าร่วมการตรวจประเมินการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก ร่วมกับ Ms.Jigna Desai ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศิลปากร  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และอำเภอศรีเทพ

แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้อง
  • เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง