การสำรวจพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร

04/05/2022 - 06/05/2022

กธศ. โดยกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก ได้สำรวจพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม  นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อสำรวจและให้ความเห็นในกำรจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้อง
  • นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
  • เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร