การสำรวจพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทางทะเลในพื้นที่จังหวัดระนอง

20/04/2022 - 23/04/2022

กธศ. โดยกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพพื้นที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในารนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดำมันเป็นมรดกโลก ในบริเวณพื้นที่จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2565

แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้อง
  • พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน