พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

18/12/2021 - 18/12/2021

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
ครม. มีมติเห็นชอบ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก นำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก 

ต่อมาวันที่ 18 ธันวาคม 2564 พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้อง
  • พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน