การประชุมทางไกล วันที่ 5 ของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 44

21/07/2021 - 21/07/2021

การประชุมวันที่ 5 (21 กรกฎาคม 2564) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม คือ การรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ได้ลงคะแนนเสียงให้ถอดแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Liverpool – Maritime Mercantile City ของสหราชอาณาจักรออกจากบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก และได้มีการพิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน ๓ แหล่ง ได้แก่  Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi (คาซัคสถาน)  Kathmandu Valley (เนปาล) และ Royal Palaces of Aboney (เบนิน)

แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้อง
  • พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน