การสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี

24/03/2021 - 26/03/2021

กธศ. โดยกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก ได้ติดตามสภาพพื้นที่ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นแหล่งมรดกโลก และหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา และ อุปสรรคในการบริหารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 

แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้อง
  • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
  • อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท