การสำรวจพื้นที่เตรียมการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก

30/07/2020 - 31/07/2020

กธศ. โดยกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก ได้สำรวจพื้นที่เตรียมการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพ เป็นแหล่งมรดกโลก 

แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้อง
  • เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง